There is a license error on this site:
LicenseException: License has expired.
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Terms and Conditions - Sweden

Terms and Conditions

BCA Vehicle Remarketing AB, Sverige

Senast uppdaterad 2016-10-21

BCA Vehicle Remarketing AB, Sverige

BCA Direct – Villkor för användning

Tillägg 1 BCA Direct
Tillägg 2
Förfarande vid reklamationstvist
Tillägg 3 BCA Direct Fordonsbeskrivning

  

Anmärkning: Vid eventuella tveksamheter har den svenska versionen av villkoren företräde framför eventuella översättningar.

BCA Direct är i den följande villkorstexten benämningen på BCA Vehicle Remarketing AB, Regementsgatan Byggnad 411, Almnäs, S-151 13 Södertälje Sverige. Den fysiska eller juridiska person som använder BCA Direct i något av de syften som anges under Tillägg 1 benämns "Köparen".

 

A)  BCA har byggt upp ett elektroniskt system för försäljning och köp av motorfordon vilket närmare beskrivs i Tillägg 1.

B)  BCA tillhandahåller BCA Direct som en tjänst för ett utvalt antal av sina kunder vilka för att kunna använda tjänsten måste godkänna de följande villkoren.

C)  BCA erbjuder Köparen att använda BCA Direct. Endast godkända budgivare får köpa på BCA Direct. Åtkomsten auktoriseras med hjälp av användarnamn och lösenord som endast utfärdas till registrerade bilhandlare. BCA förbehåller sig rätten att avvisa användare utan att ange orsaken.

D)  Köparen önskar använda BCA Direct tjänsten.

 

 

FÖLJANDE VILLKOR GODKÄNNS:

1. Villkor för användning

1.1 BCA tillhandahåller BCA Direct till Köparen enligt villkoren i detta Avtal.

 

2. Åtagande

2.1 Köparen förbinder sig att använda BCA Direct för inköp av fordon och att göra detta enligt villkoren i detta dokument antingen genom att acceptera villkoren via registreringsinformation eller genom att tillhandahålla sådan information på Internetplattformen.

Alla fordon, tillbehör och andra objekt som bjuds ut på BCA Direct säljs i Leverantörens namn men faktureras i eget namn. BCA äger rätten att samla in uppgift om pris plus auktionsavgift i eget namn och vid behov köpa en betalningsfordran via juridiska kanaler och/eller annullera köpeavtalet.

2.2 Alla köp som Köparen genomför på BCA Direct skall vara förbehållslösa och Köparen är genom avtal förpliktigad att slutföra transaktionerna förutom i de fall då det kan bevisas att fordonet

(a)    fordonet har varit eller har betraktats som utdömt av skadereglerare utan att detta har redovisats på

        BCA Direct;

(b)    har väsentlig högre mätarställning än som angetts på BCA Direct antingen via försäljningsbeskrivningen eller via fotot av odometern i inspektionen.

(c)    har gått väsentligt längre än vad mätaren anger;

(d)    har andra yttre och/eller inre skador som allvarligt påverkar fordonets skick och då detta inte har

        redovisats på BCA Direct

 

Specifikationerna för fordon, tillbehör och övriga objekt som erbjuds på BCA Direct bygger på information från Leverantören och mindre avvikelser kan förekomma. BCA lämnar inga garantier angående korrektheten i säljarens information.

 

 

De till försäljning erbjudna fordonen och övriga objekt säljs i befintligt skick vid tidpunkten för auktionen. Begagnade objekt (fordon, tillbehör och övriga objekt) erbjuds på BCA Direct utan garanti för mekanisk funktion. Uppsåtligt hemlighållande av defekter undantas. Den tekniska kontrollen är en visuell och en dynamisk diagnostik utförs utan demontering, därav lämnas inga garantier på ej synliga fel.

 

Köparen samtycker till att saknade/felaktigt beskrivna fordonsdelar eller utrustning samt fordonsdefekter och slitage/småskador som inte framgår av skadebeskrivningsrapporten för fordonet i BCA Direct kommer att ersättas/repareras endast om den totala kostnaden för åtgärden överstiger 5.000 kr plus moms för personbilar och 7.000 kr plus moms för lätta lastbilar med en vikt på högst 3,5 ton. Köparen svarar själv för åtgärder som innebär lägre kostnader än dessa.

Det åligger kunden att själv undersöka samtliga foton på de bilar som han avser att bjuda på, för att kontrollera lackfärg, färg på klädsel, typ av klädsel, växellåda och karossutförande. BCA ansvarar inte för eventuella skillnader mellan den skriftliga beskrivningen av bilen på BCA Direct och bilens faktiska utseende eller utförande, om skillnaden hade kunnat upptäckas av kunden vid en undersökning av foton av bilen på BCA Direct.

 

Kunden är förpliktigad att på Infotorgs eller Vägverkets webbplats (med webbadress ”https://securel.ore.vv.se/fordonsfraga/Fordon 11.asp”)  själv kontrollera att motorvolym, motoreffekt, drivmedel, växellåda, kaross, kopplingsanordning, första registreringsdatum, datum då fordonet tagits i trafik första gången, årsmodell, tillverkningsmånad samt modellår utifrån chassinumret stämmer överens med uppgifterna om bilen som har publicerats på BCA Direct. BCA ansvarar inte för eventuella skillnader mellan den skriftliga beskrivningen av bilen på BCA Direct och faktiska uppgifter på Infotorgs eller Vägverkets webbplats, om skillnaden hade kunnat upptäckas av kunden vid en undersökning av informationen om bilen på Infotorgs och Vägverkets webbplats.

 

Vid minsta osäkerhet om fordonets specifikationer eller de foton som finns på BCA Direct åligger det kunden att kontakta BCA för att komma tillrätta med osäkerheten.

 

Köparen accepterar härmed att yttre synliga spår av användning är acceptabla, t.ex. defekta hjulkapslar, små stenskott i vindruta, små sprickor i lampglas, polerbara repor eller små repor ned till plåten, stenskott och bucklor som orsakats av dörruppslag. Köparen accepterar att smådelar kan saknas, t.ex. extranycklar, kodkort, askfak, tanklock, hjulkapslar, golvmattor, lastskydd/insynsskydd/hatthylla  eller specialtillbehör o.s.v. Kostnader rörande förberedelse av dessa fordon inför försäljning (t.ex. service, oljebyte, utbyte av normala slitage delar, plåt-/lackarbeten, smart repairs, reconditionering o.s.v.) kan inte pålägges BCA. För övriga detaljer gällande fordonets skick se avsnittet 'Tillägg 3 BCA Direct Fordonsbeskrivning'.

Eventuella krav enligt köpeavtalet kan endast tillställas Leverantören, som representeras av BCA. Befintliga tillverkargarantier skall inte påverkas. Köpeavtalet träder i kraft när köparen som lagt det högsta budet får detta bekräftat genom erhållen faktura av BCA. Vid köpet övergår risken för fordonet, eller för annat inköpt objekt, från Leverantören till Köparen.

 

Vid varje budgivningsronds slut skall BCA/Leverantören kontrollera mottagna bud och överlåta fordonet om budet är lika med eller högre än reservationspriset, till högstbjudande Köpare. Leverantören har rätt att avslå bud utan att ange orsaken.

 

Vid försäljning eller accepterande skall risken för det köpta fordonet, eller för annat inköpt objekt, överföras till Köparen, som har rätt att och skall omedelbart hämta fordonet, enligt BCA:s föreskrivna retentionsrätt, på det sätt som anges i dessa villkor. Dröjer avhämtningen av objektet utgår lagerhyra med SEK 200,00 plus moms per bil och dag. En påminnelse skickas till Köparen om hämtningen dröjer.

Köpesumman anges från aktuell lokalitet och inklusive moms. Köparen skall betala och överföra transportkostnaden såvida ej annat överenskommits.

Leverantören kvarstår som objektets ägare till dess att alla skyldigheter gentemot BCA enligt köpeavtalet har uppfyllts. Om Köparen är yrkesverksam inom bilbranschen och köpeavtalet ingår i dennes verksamhet, gäller ovanstående ägarförbehåll även skulder till BCA från företagets aktuella affärsrelation med Köparen. Om Köparen inte betalar i tid kan BCA kräva att Köparen lämnar tillbaka objektet.

Köparen äger inte rätt att disponera det köpta objektet under äganderättsförbehållet. Köparen äger inte rätt att sälja det till en annan part, överföra det som säkerhet, belåna det eller vidta åtgärder som minskar Köparens säkerhet. Inte heller får fordonet föras utomlands.

 

Vid betalningsförsening uttas en påminnelseavgift på SEK 200,00 plus moms per påminnelse. Dröjsmålsränta utgår med 8 % över den av den Riksbanken fastställda referensräntan, om inte tillämpliga lagar tillåter högre dröjsmålsränta.

 

3. Köparens ansvar

3.      Köparen måste lämna följande information till BCA:

3.1.1 Registrerad adress

3.1.2 Momsregistreringsnummer/ Personnummer

3.1.3 Bank konto, bank giro eller post giro

3.1.4 Köpare från andra EG-länder än Sverige måste godkänna särskilda tilläggsvillkor för BCA-auktioner, utformade för att mellanstatliga transaktioner och överföring av begagnade fordon skall kunna ske på ett säkert och korrekt sätt.

3.1.5 Köpare från länder utanför EG (EXPORT) måste godkänna särskilda tilläggsavtal för BCA-auktioner vid export av inköpta objekt.

3.1.6 Privatpersoner och andra juridiska personer än bilhandlare måste godkänna särskilda tilläggsvillkor för BCA-auktioner.


Köparen får ett användarnamn, ett lösenord och en PIN-kod från BCA med vilka Köparen kan få tillgång till BCA Direct. Användarnamn, lösenord och PIN-kod är konfidentiell information och Köparen måste tillse att ingen obehörig kan använda den. Om Köparen misstänker att obehöriga har fått tillgång till användarnamn, lösenord och/eller PIN-koder måste denne omedelbart informera BCA om detta. Fram till dess att BCA får denna information ansvarar Köparen för alla transaktioner som utförs med hjälp av användarnamnet, lösenordet och PIN-koden.

3.2 Köparen skall i förväg ha tänkt igenom hur köpet skall finansieras. Betalning skall ske genom elektronisk överföring inte senare än en dag efter fakturadatum. Eventuella överföringskostnader betalas av Köparen. Betalningsinformation anges på fakturan.

3.3 Om ett bud godkänns eller om en bekräftelse på köpet skickas förbinder sig Köparen att betala Leverantören. Köpeskillingen (det vinnande budet i tillämpliga fall) skall utgöras av priset på auktionsobjektet, plus aktuell köparavgift vid tidpunkten för försäljningen fastställd av BCA. Köpeskillingen skall erläggas då köpeavtalet träder i bruk. Leverantören har äganderätten till det sålda fordonet, dess tillbehör och andra sålda objekt, till dess att fullständig betalning har erlagts. Leverantören eller dennes agent skall kvarhålla omregistreringen av fordonet till dess att köpeskillingen har betalats. Alla köpta objekt levereras med fordonstransport genom transportbolag bekostat av köparen. Om ett bud godkänns eller om bekräftelse på köpet skickas förbinder sig Köparen att avhämta och betala objektet till BCA. Om Köparen vägrar att hämta objektet, eller drar sig ur transaktionen av berättigade skäl, skall skadeståndsbeloppet uppgå till 10 % av objektets bruttopris inklusive moms, om inte Köparen kan påvisa att skadeverkningen var mindre eller ombudet kan påvisa att den var större.

Köpeskillingen, priset för extratjänster och alla utlägg skall betalas genom oåterkallelig bekräftad remburs innan det köpta objektet överlämnas. Betalningen skall ske senast en (1) dag efter köpet via banköverföring.

Andra betalningsformer accepteras endast efter skriftlig överenskommelse därom och endast såsom betalning, inklusive alla avgifter för hämtning och rabatter.

BCA arrangera transporten av fordonet till Köparen. Köparen skall då ersätta BCA för alla kostnader som uppstår vid sådan transport. Kostnaderna läggs till köpeskillingen och skall vara i förväg angivna.

 

4. BCA:s ansvar

4.1 När fordonet har sålts, d.v.s. om ett bud godkänns eller om en bekräftelse på köpet skickas till Köparen, övergår risk för stöld av eller från fordonet och/eller skador på fordonet till Köparen utom i fråga om skador som har uppstått medan fordonet var i BCA:s förvar under vilken tid det juridiska ansvaret åligger BCA.


4.2 Det är BCA:s avsikt att verka för att alla fordon, om vilka information har lagts ut på BCA Direct, är tillgängliga för Köparen så länge denna information finns på BCA Direct.


4.3 BCA ansvarar också för att informationen tas bort från BCA Direct när fordonet har sålts.


4.4 BCA accepterar att ett köpeavtal upphävs enligt förfarandet vid reklamationstvist, förutsatt att Köparen kan bevisa ställda krav enligt villkoren i paragraf 2.2 och att Köparen framför dessa skriftligen, per fax eller e-mail inom den tidsperiod som anges nedan beräknad från leveransen av fordonet till Köparens lokaler.

Paragraf

Beskrivning

Tidsperiod

 

4.4.1

Felaktig äganderätt

30 dagar

4.4.2

Fordonet har varit utdömd av skadereglerare

7 dagar

4.4.3

Har väsentligt högre mätarställning, på grund av felavläsning. Felaktig mätarställning

7 dagar

4.4.4

Allvarliga yttre eller inre defekter

24 timmar undantaget helgdag

 

4.5   BCA åtar sig att efter bästa förmåga lösa eventuella klagomål som kan uppkomma enligt paragraf 4.4 med Leverantören och återbetala köpeskillingen till Köparen om klagomålet accepteras av Säljaren. Sådan återbetalning skall ske til bank konto, bank giro eller postgiro som meddelades vid registreringen till BCA.

 

5. Förfarande vid reklamationstvist

5.1   Om en tvist uppstår över ett klagomål enligt paragraf 4.4 eller om Köparen hävdar att fordonet har skadats vid transporten till dennes lokaler, avgörs målet enligt förfarandet vid reklamationstvist (i Tillägg 2).
5.2   Vid leverans av fordonet jämte eventuella tillbehör åligger det köparen, eller dennes ombud, att kontrollera att fordonets och eventuella tillbehörs faktiska beskaffenhet stämmer överens med deras beskrivning vid tidpunkten för försäljningen samt att  de  inte är behäfta de med någon annan form av fel. Köparen får inte åberopa att fordonet är felaktigt, om han inte lämnar säljaren meddelande om detta på antingen transportörens fraktsedel eller på BCAs leveranskvitto.

 

6. Köparavgift

6.1 Vid alla köp tillkommer en köparavgift enligt den taxa som anges på BCA Direct vid tidpunkten för köpet. Köparavgiften består dels av en direkt slagavgift vid köpet samt en del administrativ avgift för den service BCA tillhandahåller avseende transportbokning, ägarbyte mm.


6.2 Köpare från EU länder och länder utanför EU som önskar export fakturering av fordon utan moms, i de fall fordonet kvalificerar sig till fakturering utan moms, är förpliktigad att låta BCA organisera transport, transportdokument och exportdeklarationer. Gällande priser för dessa tjänster anges på BCA Direct vid tidpunkten för köpet. I tillägg till priserna för dessa tjänster och ovannämnda köparavgift tillkommer vidare en export administrationsavgift på 1950 SEK Netto utan moms per bil.

6.3 Väljer köpare från EU länder utanför EU, att skälv stå för hämtning och transport faktureras fordonet alltid plus moms och köparen betalar fordonet inklusive moms. I dessa fall tillkommer endast en köparavgift plus moms per köpt fordon enligt den taxa som anges på BCA Direct vid tidpunkten för köpet.

 

7. Moms

7.1  På alla avgifter som uttages av BCA häri tillkommer moms med för det aktuella tillfället gällande procentsats.
7.2  Köpare från EU-land som själv ordnar transporten av fordonet kan behöva deponera en momsavgift av tillämplig storlek i landet där försäljningen sker. Depositionen återbetalas efter uppvisande av officielt intyg att fordonet har importerats till ett annat EU-land.

7.3  Köpare från länder utanför EU måste deponera en momsavgift av tillämplig storlek i landet där försäljningen sker. Depositionen återbetalas efter uppvisande av exportintyg. Ansökan om återbetalning av momsen kan ske hos Rikskatteverkets särskilda skattekontor i Ludvika på genom RSV blankett 5801 som kan laddas ned på
www.skatteverket.se.

 

7.4 Vid export till Länder inom och utanför EU, faktureras köparavgifter, administrationskostnader, priser for transportdokument och exportdeklarationer, alltid plus moms och måste betalas inklusive moms. Transportkostnader kan faktureras utan moms och betalas exklusive moms, såframt köpare har ett EU-momsnummer eller ett registrerat företag i ett land utanför EU.

 

8. Valuta

8.1  Alla priser och avgifter härunder anges i svenska kronor och måste betalas i svenska kronor. Per köpt fordon, betalar Köparen den i BCA Direct publicerade köparavgift i svenske kronor, plus moms.

 

9. Lagar

9.1   Detta avtal skall regleras av och upprättas enligt svensk lagstiftning och berörda parter godkänner att rättskipningsrätten exklusivt tillfaller svensk domstol.

Rättskipningsområde skall vara Stockholm.

Om ett av de tidigare angivna villkoren är ogiltigt, skall detta inte påverka giltigheten i villkorens övriga paragrafer. En giltig paragraf som så långt det är möjligt motsvarar det ekonomiska syftet med den ogiltiga paragrafen skall ersätta denna.

I köpeavtalet angivna rättigheter eller skyldigheter får ej överföras utan skriftliga medgivande från leverantören. Villkor och efterföljande avtalsändringar måste bekräftas skriftligen för att vara bindande.

 

TILLÄGG 1 BCA Direct

BCA Vehicle Remarketing AB har utvecklat ett elektroniskt transaktionssystem, kallat BCA Direct, som drivs av BCA Vehicle Remarketing AB. Det är huvudsakligen avsett för professionelle bilaktörer, där oberoende Säljare kan bjuda ut fordon till försäljning till registrerede bilhandlere, oberoende Köpare, som kan söka efter objekt och genomföra transaktionerna. BCA Direct använder Internet som kommunikationsmetod. Kunderna måste själva skaffa sig tillgång till en dator, nödvändig programvara och Internetåtkomst. Alla kunder på BCA Direct är utvalda av BCA Vehicle Remarketing AB och måste uppfylla vissa kvalifikationer. BCA Vehicle Remarketing AB förbehåller sig rätten att bestämma kundurvalet.

Kunderna får åtkomst till BCA Direct via webbplatsen och erhåller lämplig säkerhetsinformation (lösenord, användaridentifiering och PIN-kod) när de registreras som kunder och kan använda tjänsten.

BCA Direct har följande huvudfunktioner:

 

Olika försäljnings-metoder

Fast pris försäljning till angivet pris
Elektronisk auktion i realtid
Elektronisk budgivning

Objektsökning

Efter märke, modell, ursprung, motorstorlek, karosstyp, växellådstyp, bränsletyp, ålder och/eller pris 

Efter försäljnings- eller fordonstyp och/eller säljarkategori
Beskrivningar av fordonens skick samt bilder

Online-transaktion

Onlineförsäljning och avisering

Visningsrum

Köparen kan förprogrammera vinstpåslag

Möjlighet att växla mellan grossistpris och återförsäljarpris

Skärmbildsutskrift

Avgifter

Säljarens avgift enligt avtalad taxa

Köparens köpeskilling som utgörs av:

Priset på det köpta objektet

Moms (om tillämpligt)

Köparens avgifter (tillämpliga)

Transportavgifter enligt specifikation på webbplatsen för BCA Direct vid tidpunkten för köpet

Kundsupport

Tillhandahålls under kontorstid av BCA Direct.


TiLLÄGG 2 Förfarande vid reklamationstvist

 

TiLLÄGG 2 Förfarande vid reklamationstvist

1.  Vid en eventuell reklamation måste Köparen informera BCA per mail inom 24 timmar efter mottagandet av fordonet.

E-postmeddelandet måste adresseras till reklamationsansvarig per e-post; reklamation@bca.com

2.  Den skriftliga reklamationen måste innehålla fullständig och utförlig information om orsaken till reklamationen. Reklamationer utan kvitto behandlas inte.

3.   BCA Direct bekräftar mottagandet av reklamationen.

4.   BCA Direct bemödar sig om att försöka lösa problemet skyndsamt under förutsättning att fullständig information i ärendet inkommit.

5.   Beroende på reklamationens natur kan en inspektion krävas.

6.   Vid behov arrangeras en inspektion av fordonet inom fem (5) arbetsdagar efter mottagandet av
      reklamationen.

7.   BCA Direct informerar Köparen om resultatet av inspektionen inom två (2) arbetsdagar.

8.   Är reklamationen korrekt (dvs fel enligt punkt 4.4 i användarvillkoren kan konstateras) har Köparen rätt

     att häva köpeavtalet. BCA ska i sådana fall betala tillbaka allt som Köparen betalt till BCA i anledning av det

     aktuella köpet.

9.   Om fordonet överensstämmer med de standarder och den beskrivning som angetts vid tidpunkten för köpet
      ogiltigförklaras reklamationen. Köparen står för kostnaderna för inspektionen.

10. Om någon av parterna bestrider resultatet av BCA:s inspektion har denna part rätt att hänvisa ärendet till en extern och oberoende värderingsman som förordnas av BCA.

 

Tillägg 3 BCA Direct Fordonsbeskrivning

Inspektionsvinklar:

Karossen synas som standard från 90 graders vinkel och på 2 meters avstånd och/eller i 45 graders vinkel åt båda hållen. Eventuella bucklor och lackskador som bedöms vara oacceptabla måste vara synliga från denna standard inspektionsvinkel. Oacceptabla defekter som syns i denna vinkel visas i enskilda skadebeskrivningsrapporter för respektive fordon på BCA Direct .

Acceptabel och normal förslitning, exempelvis sådan som beskrivs i avsnittet nedan, visas inte i skadebeskrivningsrapporten på BCA Direct och Köparen godkänner härmed att de inte kan utgöra grund för en reklamation. Bedömningen av acceptabla förslitningsskador måste alltid ses i relation till fordonets faktiska körsträcka. För fordon som är att beteckna som arbetsfordon accepterar köparen att en större acceptans för vad som anses vara acceptabla förslitningsskador finns.

Lackering:

 • Et flertal små stenskott accepteras.
 • Upp till fyra (4) stenskott per frampanel accepteras
 • Nötningsskador eller ytliga repor där plåten inte syns och/eller har rostat och som kan avhjälpas med polering får förekomma
 • Bättringsarbeten accepteras förutsatt att färgöverensstämmelsen är god och reparationerna inte är iögonenfallande från standardvinkeln
 • Repor ned till plåten som är mindre än 10 mm långa accepteras
 • Lätta repor runt dörröppningar, nyckelhål och bränslelock accepteras
 • Polerbara report accepteras
 • Reparationer av lacken accepteras förutsatt att matchningen mellan panelerna är god och att inga reparationsmärken eller översprejningar syns eller att det finns smuts i lacken


Bucklor:

Små bucklor på de nedre panelerna som endast är synliga vid en kontroll av karosslinjen accepteras

Mindre bucklor i karossen (t.ex. döruppslag) får förekomma förutsatt att:

 • de är mindre än 20 mm långa
 • lacken inte har spruckit eller flagnat
 • tidigare reparationsskador inte kan ses vid en normal granskning


Stötfångare och gummilister:

 • Repor och/eller skrapmärken på lackerade stötfångare och sidolister får förekomma förutsatt att de inte blottlägger basmaterialet, eller går djupt ner i basmaterialet på olackerade delar, och är mindre än 100 mm långa
 • Avskavningar och bucklor på stötfångare eller gummilister får förekomma förutsatt att de är mindre än 20 mm i diameter
 • Normalt slitage på lacken med hänsyn tagen till fordonets ålder och körsträcka accepteras
 • Missfärgning genom extern inverkan, t.ex. väder, vind och sand, accepteras förutsatt att den inte har orsakats av felaktig användning av kemikalier eller starka rengöringsmedel


Fönsterglas och lampglas:

 • Stenskott på vindrutan på upp till 2 mm får förekomma förutsatt att de inte skymmer förarens sikt i det vänstra vindrutetorkarområdet och att de inte har orsakat sprickor
 • Stenskott eller repor på strålkastare, dimljus eller blinkers, som inte har medfört att glaset har gått sönder och som inte hämmar funktionen, får förekomma


Speglar:

 • Repor på högst 50 mm, som inte tränger igenom lacken eller basmaterialet på omålade speglar, får förekomma

 

Hjul och navkapslar:

 • Repor på navkapslar som inte har spräckt materialet eller deformerat navkapseln accepteras
 • Skador på fälgar med högst 25 mm deformering av flänsen accepteras
 • 2 mm däckprofil accepteras

 

Invändig klädsel:

 • Säten som visar spår av användning, luggsliten klädsel och normal förslitning av säten accepteras
 • Stoppning som är nedsutten och som skrynklar sätenas sidor accepteras
 • Slitage, spår av normal förslitning och nedsmutsning vid normal användning accepteras förutsatt att tyget inte är sönder
 • Kvarvarande monteringsdetaljer från extra tillbehör får förekomma
 • Hål efter borttagna telefoner och handsfree-enheter får förekomma förutsatt att de finns på sidan av konsolerna och inte omedelbart är synliga från förarplatsen.
 • Mattor som visar spår av användning, missfärgning och slitage accepteras
 • Repade ytor och lätta fläckar på plast- och klädselpaneler i bagageutrymmet, på bakluckan, på fotsteg och den nedre delen av dörrens insida accepteras
 • Slitage på ratt, växelspak, handbromsspak o.s.v. som tecken på användning accepteras förutsatt att materialet inte är sönder

 

Underrede:

 • Fordonen har inte genomgått någon underredskontroll. Reklamationer som avser skador som genom en underredeskontroll kunnat upptäckas ersättas därför inte.
 • Bucklor, repor och slitage får förekomma på underredet och delar som monterats där
 • Rost får förekomma på delar som monterats på underredet

 


Tekniskt skick:

Alla fordon har genomgått en kortare provkörning, men ingen detaljerad inspektion har gjorts av mekaniska komponenter.

 • De fordon som bjuds ut har inga större mekaniska defekter på motor, koppling, växellåda, differential, drivaxlar och styrväxel. Mindre defekter på andra mekaniska komponenter, som exempelvis hjullager, får förekomma
 • Elektriska komponenter 
  Tändsystem, luftkonditionering, värme-/ventilationssystem, eldrivna fönsterhissar, sollucka, motordrivna sidospeglar och torkarmotor har testats beträffande normal funktion. Defekter får förekomma på övriga elektriska komponenter, exempelvis strålkastare.
 • Kontrollampor för motorfunktion, luftkudde, ABS och generator har kontrollerats. Fel på övriga kontrol-lampor accepteras


 

Tidigare skador:

 • Äldre skador som reparerats, skador som uppstått vid olyckor och som reparerats, kalibrering av chassi i riktbänk, kapning av chassi och svetsarbeten accepteras. Köparen är skyldig att för egen räkning kontrollera om fordonet har äldre, reparerade skador och BCA Direct frånsäger sig allt ansvar i detta sammanhang

--- Slut ---

 

2016-10-21